e-mail: [email protected]

Otváracia doba
Pondelok - Piatok 9:30 - 18:00
Sobota 9:30 - 14:00


Rozšírené právo na vrátenie výrobkov do 30 dní

Ak chcete využiť naše rozšírené právo na vrátenie - do 30 dní, nemusíte sa ponáhľať s odoslaním tovaru. Pre Vaše pohodlie a spokojnosť s nákupom môžete výrobok skontrolovať, a zadať si otázku, či ste sa rozhodli správne, vtedy, kedy na to budete mať čas a chuť.

1. Obchod Muzyczny.pl ustanovuje v rozsahu predĺženého práva na odstúpenie od zmluvy v stanovenej lehote 30 kalendárnych dní počítajúc odo dňa prevzatia objednaného zakúpeného tovaru spotrebiteľom alebo ním poverenou treťou osobou. Okrem zákonného 14 - dňového práva objednávajúceho na odstúpenie od zmluvy ponúka Obchod Muzyczny.pl zákazníkom ďalšie právo na odstúpenie od zmluvy v priebehu nasledujúcich 16 dní po vypršaní zákonného termínu.

2. Nižšie definované podmienky odstúpenia od zmluvy platia výhradne v období od 15. do 30. dňa počítajúc odo dňa prevzatia zakúpeného tovaru spotrebiteľom alebo ním uvedenej tretej osoby.

3. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy a vrátiť obdržaný tovar bez uvedenia príčiny v stanovenej lehote v bode 2 odoslaním ho späť. Termín vrátenia sa uznáva za dodržaný v prípade odoslania zásielky s tovarom v termíne stanovenom v bode 2.

4. Za účelom využitia rozšíreného práva na odstúpenie od zmluvy je nutné odoslať tovar spolu so správou, že Zákazník odstupuje od nákupu na základe rozšíreného práva na vrátenie tovaru.

5. V prípade, ak tovar nemôže byť odoslaný vo forme balíka, Obchod Muzyczny.pl preberie daný tovar prostredníctvom ním určenej prepravnej firmy. V tom prípade je Zákazník povinný pred odoslaním tovaru kontaktovať oddelenie zákazníckej podpory na adrese [email protected].

6. Rozšírené právo v prípade odstúpenia od zmluvy zahŕňa výhradne zmluvy na diaľku.

7. Náklady na zaslanie alebo dopravu tovaru v prípade vrátenia tovaru hradí Zákazník.

8. Náklady za odoslanie tovaru späť v prípade vrátenia tovaru za nákup sa nevracajú.

9. V prípade objednania softvéru alebo zabezpečených dátových nosičov, ako sú CD, DVD, a tiež v prípade tlače a hudobných publikácií, pokiaľ ide o právo na rozšírené odstúpenie od zmluvy patrí výhradne v situácii, kedy daný tovar bude vrátený v nenarušenom fóliovom obale a s nenarušeným zabezpečením.

10. Právo na rozšírené odstúpenie od zmluvy v prípade vrátenia tovaru, nepatrí Zákazníkovi, ktorého tovar bol vyrobený s ohľadom na uvedenú špecifikáciu vybranú Zákazníkom, ako aj v prípade položiek podliehajúcim opotrebovaniu v priebehu používania (napr. ide o poličky a napínače na bicie, v prípade gitarových strún, žiaroviek, káblov, ladiacich kolíkov), tovarov predávaných na metre a tiež tovarov, ktoré nemôžu byť vrátené a opätovne predané z hygienických dôvodov, ako sú napr. náustky alebo fúkacie harmoniky.

11. Obchod Muzyczny.pl má právo na zodpovednú odmenu za používanie tovaru Zákazníkom v období, počas ktorého bol tovar vo vlastníctve Zákazníka a zostal k dispozícii zákazníkovi do 14 dní od prevzatia tovaru, v prípade využitia možnosti v rozsahu odstúpenia od zmluvy po tomto dátume.

12. Zákazník uplatňujúci svoj nárok na vrátenie tovaru do 14 dní od prevzatia tovaru, je zodpovedný a nesie zodpovednosť za prípadné zníženie hodnoty vecí v dôsledku používania vecí spôsobom, ktorý presahuje ustanovený rámec toho, čo je potrebné na určenie vlastností a fungovania vecí. Zákazník je zbavený svojej zodpovednosti, ak k poškodeniu tovaru došlo v dôsledku použitia tovaru za účelom zistenia jeho vlastností a fungovania, ktoré by bolo možné určiť v predajnom mieste alebo v príslušnej predajni. Zákazník nenesie za tovar zodpovednosť, ak tovar používal spôsobom zodpovedajúcim jeho určeniu a vlastnostiam a nespôsobil nadmerné opotrebenie znemožňujúce opätovný predaj výrobku ako plnohodnotného a nazávadného výrobku.

13. Za účelom zaistenia nárokov vyplývajúcich zo zníženia hodnoty tovaru, ktorý Zákazník vrátil na základe využitia rozšíreného práva na vrátenie výrobku, Obchod Muzyczny.pl môže pozdržať vrátenie náhrady do okamihu, v ktorom Zákazník uhradí peňažnú čiastku zodpovedajúcu určenej náhrade za zníženie hodnoty uvedenej veci. Odškodnenie za zníženie hodnoty veci sa uznáva rozdiel medzi cenou predaného tovaru Zákazníkovi a hodnotou poškodeného tovaru. V prípade vyššie opísanej situácii Obchod Muzyczny.pl má povinnosť oznámiť a žiadať od Zákazníka úhradu príslušnej peňažnej sumy ako náhradu za zníženie hodnoty veci. Po uplynutí lehoty určenej v žiadosti o platobnej lehote Obchod Muzyczny.pl má nárok na peňažné odškodnenie a náhrady škody v zmysle nariadenia vykonávané cez odpočítanie sumy Zákazníkom uskutočnenej platby za uvedený tovar. Za týmto účelom Obchod Zákazníkovi predkladá vyhlásenie o odpočte, a následovne bezodkladne vráti Zákazníkovi odpočítanú pozostalú peňažnú časť úhrady.

Ak tovar nesplní Vaše očakávania, starostlivo ho, prosím, zabaľte pre spätné odoslanie, priložte celé príslušenstvo, ktoré sa nachádzalo v krabici, a kópiu dokladu o nákupe, aby sme Vám podľa Vášho želania mohli vrátiť peniaze alebo tovar vymeniť.

Zašlete prosím tovar na nižšie uvedenú adresu:

MUZYCZNY.PL
(M.Ostrowski sp.j.)
ul. Muzyczna 1
55-330 Blonie
Poľsko

Skontaktujte sa s nami:

E-mail:
Zákaznícky servis: [email protected]
Servis: [email protected]
Tel.: +48 71 79 74 605
Fax: +48 71 79 74 615
Všeobecné Obchodné Podmienky